Lejant  ve  İşaretler

 

 

 

İmar  Plan  Lejantı 

 

1) Tüm  yapılarda  Deprem,  (Afet  bölgelerinde  yapılacak  yapılar  hakkındaki  yönetmelik)  Otopark,  Sığınak  ve  Gecekondu  Önleme  Bölgesi  Yönetmeliğine  uyulacaktır. 

Y
 
 


2)         işaretli   alanlarda  yapılacak  yapılar  ile  sanayi,  küçük  sanayi,  konut  dışı  kentsel  çalışma,  resmi  kurum  alanları  dışındaki  tüm  yapılarda,  çatı  yapılması  zorunludur.

U
 
 


3)          işaretli  yapı  adalarında;  ada  etrafındaki  Kamuya  ait  alanlar  (yol,  yeşil  vb.) Kamu  kullanımına  geçmeden,  ilgili  kadastro  parseli  bazında,  imara  uygun  ifraz-tevhid  işlemleri  hariç,  yapı  ruhsatına  esas  imar  uygulama  izni  verilemez.

T
 
 


4)          işaretli  yapı  adalarında  imar  adası  derinliğince  tek  taraflı  parsel  ifrazı  yapılır,  iki  taraflı  ifraz  yapılamaz.  Ancak  ada  derinliği,  (34 m.  dahil)  34  m.’den  fazla  ise  çift  yönlü  ifraz  yapılabilir.

 


5) (      ) işareti,  imar  adasındaki  parsellerin,  cephe  alacağı  yönü  gösterir.

 

6) Yapı  düzeni  3  ve  daha  çok  katlı  yapı  yapmaya  uygun  olan,  toplu  konut  alanları  ile  ilk  planlamasında  konut  inkişaf  (gelişme)  alanı  olarak  planlı  imar  adalarında,  toplam  parsel  alanı  en  az  (2500) m²  büyüklüğünde  olan,  imar  parselleri  ile  büyüklüğüne  bakılmaksızın  imar  adasının  tamamında,  konut  kredisi  veren  kuruluşlarca  veya  konut  yapı  kooperatifleri  marifetiyle,  yapılacak  konutlar  için  planda  öngörülen  Toplam  İnşaat  Alanı  % 10  artırılır.  Ancak  bu  uygulama  öncesinde,  parsel  mülkiyetinin  en  az  % 75’inin,  ilgili  kooperatif  adına  tescil  edilmiş  olması  gereklidir.

 

Toplam  İnşaat  Alanı  artırılan  imar  parseli  ve  adalarında,  artırılan  % 10  oranından  vazgeçilmediği  takdirde  bir  daha  ifraz  yapılamaz.

M
 
M1
 
M2
 
M3
 
 


7)           ,            ,           ,            ,  işaretli  bölgelerde; Sinema, Tiyatro,  Otel,  Lokanta,  Banka,  Bürolar,  Çok  Katlı  Mağazalar,  Sosyal  ve  Kültürel  Tesisler,  Kamu  Tesisleri  gibi  her  türlü  ticaret  kullanımları  ile   çok  katlı  konutlar  yapılabilir.

8) Asma  Katlar:

M
 
M1
 
M2
 
M3
 
 


a ― (          ,            ,           ,            ) işaretli bölgelerdeki ticaret parsellerinde, Konut  Dışı  Kentsel  Çalışma  Alanlarında  veya  (40) m.  ve  daha  geniş  yollardan  cephe  alan  parsellerin  zemin  katlarında  asma  kat  yapılabilir.

 

b ― Yukarıdaki  şartları  sağlayan  A,  B,  Bl  ve  kütle  nizamlı  imar  adalarında  asma  katsız  olarak  yapılaşmış  parsellerin  bitişiğine  yapılacak  binalar,  gerekli  statik  ve  mimari  görsel  çözümler  getirilmek  kaydıyla  asma  katlı  olarak  da  yapılabilir.

c ―      MİA      Merkezi  İş  Alanı  bölgelerinde;  Asma  kat  yapma  hakkı 

 

bulunan  parsellerin  zemin  kat  yüksekliği;  teknik  bir  zorunluluk  bulunması  halinde,  Büyükşehir  Belediyesinin  uygun  görüşü  alınmak  kaydıyla,  (5.95) m.’den fazla  olabilir.

 

d ― Asma  kat  yüksekliği  (5.95) m.’dir.  Asma  kat  zemin  katların  eklentisi  olup  bundan  sağlanan  asma  kat  alanları  ilave  olarak  yukarıdaki  katlarda  kullanılamaz.

 

R
 
9)           işaretli  adalarda  Serbest  Çalışma  Uygulamaları  yapılamaz.

 

10) Kütle  yapı  nizamlı  parsellerde,  zemin  kat  (K1,  K2  gibi)  ile  üzerindeki  diğer  katlar  (K3’den  yukarı)  farklı  ölçülerde  planlı  ise;  zemin  kat,  planda  belirtilen  kat  adedi  ve  ölçülere  uygun  olmak  kaydıyla  ticari  kullanımlı  olarak  yapılmalıdır.  Ticari  kullanımlı  bu  katların  üzerinde  diğer  katlarda  istenildiği  takdirde,  konut  kullanımlı da  olabilecek  şekilde,  imar  yönetmeliği  serbest  çalışma  hükümlerine  bağlı  kalmak  kaydıyla  uygulama  yapılabilir.

11)       X        X    Kentsel  Tasarım  Projesi  Sınırları:  Bu  alanlarda  yapılacak 

 

uygulamalarda  kentsel  tasarım  projesi  ve  hükümlerine  uyulacaktır.

  12)                                     


 

     (         )  İmar  yönetmeliğine  uyulacaktır.

 

Ancak;  önceki  imar  planları  ve  yönetmelik  hükümlerine  göre  yapılaşmış  imar  adalarındaki,  ön  bahçe  mesafesinin  tespitinde,  ruhsatlı  mevcut  bina  hizaları  esas  alınır.  0  ila  5 m.  arasında  olan  bu  mesafeyi  tayin  etmeye  ilgili  belediyesi  yetkilidir.

 

13)  Kütle  yapı  düzenli  parsellerde,  imar  planı  üzerindeki  çizimin  ölçüsü  ile  yazılan  değer  arasında  farklılık  olması  halinde,  plan  müellifinden  alınacak uygun  görüş  neticesinde,  aşağıda  açıklandığı  şekilde  uygulama  yapılır.

 

a) Yazımın  hatalı  olması  durumu: Çizim  ölçüsüne  uyulacaktır.

 

 


5

 

Şekil (1) de görüldüğü üzere çizim ölçüsü 35 m. iken, sehven 30 m. yazılmıştır. Doğru olan ölçü;   35 m. kabul edilecektir.

 

35 m

 

7

 

7

 
                        

20 x 30

 

10

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 Şekil (1)

Şekil (2) de görüldüğü üzere çizim ölçüsü 30 m. iken, sehven 35 m. yazılmıştır. Doğru olan ölçü;   30 m. kabul edilecektir.

 

5

 

10

 

7

 

7

 

20 x 35

 


            Şekil (2)

b) Çizimin hatalı olması durumu:

Şekil (3) de görüldüğü üzere çizim ölçüsü 30 m. iken, yazımı 35 m.’dir. Bahçe  mesafelerinin  çizim  ölçüsü 9.5 m. iken planda 7 m. gösterilmiştir. Bu durumda, planda yazılı olan bahçe mesafelerini sağlamak kaydıyla planda yazılı olan 35 m. kabul edilecektir.

 

yazılan

 

ölçülen

 
 


10

 

10

 

9.5

 

9.5

 

5

 

20 x 35

 

7

 

7

 
                Şekil (3)

 


14) Önceki  imar  planında  öngörülen  kat  adedine  uygun  yapılmış  mevcut  binalar  üzerine,  (statik  bakımdan  uygun  ise)  plan  tadilatı  ile  verilen  yalnız  1  (bir)  kat  ilave  hakkı  kullanılabilir.  Bu  durumlarda  parselle  ilgili  ifraz - tevhid  işlemlerine  gidilmeden  ve  yönetmelikte  belirtilen  bahçe  mesafeleri  şartları  aranmaksızın,  konuyla  ilgili  diğer  mevzuat  hükümlerine  de  uygun  olmak  kaydıyla,  tek  kat  ilavesine  izin  verilir.

 

Ayrıca  1  (bir)  kat  ilavesi  yapılması  durumunda,  bina  ortak  alanlarında  istenmesi  gereken  (sığınak,  asansör,  kapıcı  dairesi  v.s.  gibi)  şartlar,  ilgili  belediyesi  imar  biriminin  hazırlayacağı  uygun  görüş  raporuna  istinaden  istenmeyebilir.

 

15) Konut  ve  ticaret  bölgelerinde,  konut  dışı  kentsel  çalışma  alanlarında,  sanayi  bölgelerinde,  ada  içerisindeki  parsellerin  çoğu  yapılaşmış  olmak  kaydıyla  veya  çözümsüzlük  halinde,  yönetmelikte  belirtilen  asgari  parsel  cephesi  ölçüsünden,  en  fazla  2 m.’ye  kadar  az  olan,  kadastro  parsellerinde,  tevhid  yapmaya  ihtiyaç  olmaksızın  uygulama  yapmaya,  imar  birimlerinin  hazırlayacağı  rapor  doğrultusunda  ilgili  belediyesi  yetkilidir.

 

16) Ticaret  bölgeleri  dışındaki  konutların  zemin  katında,  imalat  dışı  günlük  ihtiyaçlara  dönük  ticari  faaliyetler  yapılabilir.  (günlük  ihtiyaçlar;  bakkal,  manav,  pastane,  pastırmacı,  kuruyemiş,  berber,  tuhafiye  vb.)

 

17) İmar  planlarında  “Sit  Alanı”  olarak  planlı  bulunan  yerlerde,  Sit  Alanı  Yönetmelik  ve  Lejant  hükümleri  geçerlidir.

 

C
 
18) İmar  adalarında        hükmü  getirilen  parsel  cephelerinde,  1.50   metreyi  aşmamak  üzere  çıkma  yapılabilir.

 

19) Konut  Dışı  Kentsel  Çalışma  Alanları:

 

Bu  tür  planlı  yerlerde  konut  yapılamaz.  Ancak  resmi  ve  sosyal  tesis  kullanımlarında,  tesisin  işleyişi  gereği  lojman  yapılması  zorunlu  ise  KAKS  içerisinde  kalmak  ve  bu  oranın  %10’unu  geçmemek  koşulu  ile  lojman  yapılabilir.  Lojman  yapımında  kullanılan  bu  alan  KAKS’a  dahildir. 

 

Zemin  kat,  asma  katlı  olarak  yapılmak  istenirse,  zemin  kat  yüksekliği  5.95 m. yapılabilir.  (Asmakat  KAKS’a  dahildir)  Tesisin  işleyişi  gereği  ilgili  belediyesinin  etüdü  uyarınca,  bu  gibi  yapılarda  katlar  arası  yükseklik,  döşeme  üstünden  döşeme  üstüne  5 m. olabilir.  5 m. yükseklik  iki  kata  yada  asma  kata  dönüştürülemez.  Yapılacak  tesislerde  döşeme  olmaması  durumunda,  inşaat  alanı  (KAKS ) hesaplanırken,  katlar  arası  yükseklik  5 m.  olarak  esas  alınır.

 

Konut  dışı  ketsel  çalışma  alanlarıyla  ilgili   yönetmelik  ve  lejantla  belirtilen  hükümlere  aykırı  yapılaşmış  bulunan  tesislere  ek  tesis  yapma  ruhsatı  verilemez.  Ancak  tesisin  işleyişi  gereği,  çevre  sağlığına  katkıda  bulunacak  şekilde  ilave  tesis  yapılması  talebine  izin  vermeye,  ilgili  ilçe  belediyesi  yetkilidir.

 

20) Turistik  amaçlı  tesis  alanları:

 

Bu  alanlarda  Turistik  Otel  için  KAKS = 0.9

                                   Motel  için  KAKS = 0.45’tir.

(Diğer  hususlar,  Turizm  Yönetmeliği  şartlarına  göre  uygulanır.)

 

Turizm  Bakanlığınca  onanacak  turistik  amaçlı  tesislerde  yapı  yükseklikleri  yönetmelikte  belirtilen  şartlara  tabi  değildir.  Düzenlenecek  projeye  göre  uygulama  yapılır.  Turistik  amaçlı  tesis  yapılmadığı  takdirde,  en  yakın  civarındaki  bağ  ve  sayfiye  evleri  yapılanma  şartlarına  göre  uygulama  yapılır.

 

21) Bağ  ve  sayfiye  evi  alanları:

 

Yönetmelik  ve  imar  planlarında  tanımlandığı  şekliyle  uygulama  yapılır.  Uygulamalara  esas  parsellerde,  (1000) m²’den  küçük  ifraz  yapılamaz,  parselin  yola  cephesi  (25) m.’den  az  olamaz.  Taban  Alanı  Katsayısı  (TAKS), Kat  Alanı  Kat  Sayısı (KAKS)  miktarını  aşmamak  kaydıyla  bir  veya  iki  katlı  olarak  düzenlenebilir.  Ön  ve  arka  bahçe  mesafeleri  planda  belirtilmiş  olsun  veya  olmasın,  (5) m.’nin,  yan  bahçe  mesafeleri  ise     (3) m.’nin  altına  düşürülemez.  İmar  adası  içerisinde  ifraz  yapılmaksızın,  ada  bazında,  binalar  arası  asgari  bahçe  mesafelerine  ve  TAKS,  KAKS  ölçülerine  uymak  kaydıyla,  birden  fazla  bina  (site  şeklinde)  yapılabilir.

 

22) Ağaçlandırılacak  alan  içerisinde  kalan  özel  mülkiyete  konu  alanlarda,  iskan  dışı  yapılaşma  şartları  geçerlidir.

 

23) Camii  alanları  içerisinde  ilgili  belediyesinin  görüşü  alınarak,  max. 100 m²’ye  kadar,  tek  katlı  imam  lojmanı  yapılabilir.

 
 


24)           Sel  taşkınları  için,  DSİ  tarafından  bu  tehlikeyi  kaldıracak  uygulama  yapıldıktan  sonra,  imar  uygulamasına  açılacak  alanlardır. 

 

H
 
25)          Yapay  mağara  ve  kaya  düşmesi  olan  alanlarda  uygulama  yapılırken  önlem  alınması  zorunludur.

 

Hv
 
26)            Askeri  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığının  görüşü  ve  izni  alınmadan,  bu  alanlardaki  yapı  adalarında  uygulama  yapılamaz.

 

27) Taşıyıcı  ve  iletken  boru  hatları  istimlak  şeridi  üzerinde,  hiçbir  şekilde  inşaat  yapılmayacağı  gibi,  bu  alan  yol  olarak  kullanılamaz.  İstimlak  sınırının  bitim  noktalarında  yapılacak  herhangi  bir  inşaat  ya  da  buna  benzer  girişimlerde  boru  hatlarına  kesinlikle  zarar  getirmeyecek  önlemler  alınacaktır.

 

Boru  güzergahı  ile  kesişen  yollarda,  yolların  alt  yapısı  söz  konusu  olduğu  takdirde,  NATO  Enformasyon  Daire  Başkanlığına  müracat  edilerek,  bu  hususta  izin  alındıktan  sonra  inşaata  başlanır.

 

İstimlak  şeritleri  içine  ağaç,  derinköklü  nebatlar  dikilemez.  Kanal,  hendek,  ark  açılamaz.  Telefon,  elektrik  ve  yüksek  enerji  hattı direkleri  dikilemez.

TA
 
 


28)             Tarımsal  alanlar:  Tarımsal  üretimi  korumak  amacı  ile  üretimden  pazarlamaya  kadar,  tüm  faaliyetleri  içeren  entegre  tesis  niteliğinde  olmayan  mandıra,  kümes,  ahır,  ağıl,  su  ve  yem  depoları,  hububat  depoları,  gübre  ve  silaj  çukurları,  arı  haneler,  bal  üretim  tesisleri  gibi  konut  dışı  yapılar,  mahreç  aldığı  yola  (10) m.  komşu  parsel  hudutlarına  (5) m.’den fazla yaklaşmamak ve KAKS  %55’i, yapı  yüksekliği  H = 6.50 m.’yi  geçmemek  şartı  ile  yapılabilir.  Beton  temel  ve  çelik  çatılı  seralar  yapılmak  istenirse,  yapı  yaklaşma  mesafelerine  uymak  şartı  ile  yapılabilir.  Bu  yapılanma,  inşaat  alanı  kat  sayısına  tabi  değildir.

 

29)  Toplu  konut  alanı  (BEL-SİN  ve  uygulanmayan  alanlarında)  binaların  onanlı  tiplere  göre  uygulanmadığı  taktirde  uygulanacak  planlama  kararları:

 

Tip

Kat Adedi

Taban Alanları

Toplam Alanı

Binanın uygulanabileceği Max boyutları (m)

A

10

500

5000

26.30 x 24.80

B

8

340

2720

23.80 x 20.00

C

5

456

2280

24.50 x 21.00

D

5

220

1100

22.30 x 12.60

E

5

250

1250

19.22 x 19.22

a)       Yeni  yapılacak  mimari  projeler  onanlı 1/ 1000  ölçekli  imar  planındaki  kitlelerin  düzen  ve  istikametlerinde  uygulanacaktır.

 

b)       Bu  boyutlar  içerisinde  binalar  tiplere  göre  hizalarında  gösterilen  kat  adedi  taban  alanı  m²’si  ve  toplam  alanı  m²’sine  ve  binanın  yapılabileceği  Max  boyutlara  uymak  koşulları  ile  mimari  proje düzenlenmesi  serbesttir.

 

c) Yukarıda  yazılı  Max  boyutlarını  kapalı  ve  açık  çıkmalar  geçemez.

BP
 
 


30)          işaretli  kamuya  ait  açık  yeşil  alanların altında,  belediye  bodrum  otoparkları  ve  çarşıları  yapılabilir.  Bu  tesislere  ışıklandırma,  havalandırma,  Wc.  gibi  sıhhi  tesisat  yapılması  mecburidir.

 

H
 
31)         işaretli adalarda plan şartlarının 6. Maddesinde yazılı KAKS %10 artırılır koşulu uygulanmaz.